Help HAHAV to Purchase Plas Antaron! / Helpwch HAHAV i Brynu Plas Antaron!

Help HAHAV to Purchase Plas Antaron! / Helpwch HAHAV i Brynu Plas Antaron!

17%

Funded

 • £600K Target
 • £104.8K Raised
 • 34 Donors
 • 1 Fundraisers
 • About

HAHAV volunteers meet with people in their homes, but we also rent a building in Aberystwyth, called Plas Antaron, which is our Living Well Centre. The Living Well centre can provide some of the non-clinical activities you might expect to find in a hospice day centre. It’s a welcoming, peaceful environment for social activities, bereavement support, and group meetings, and importantly, it isn’t in a hospital.

We currently provide an array of free services including bereavement support and counselling, afternoon teas, a dementia cafe, singing for lung health, support groups, opportunities to discuss end of life issues and how to live well after a diagnosis, complementary therapies, and yoga. Other community groups and similar services can also hire rooms in the building.

Please help us to raise the funds to purchase Plas Antaron so that we can continue to offer our vital services to people affected by life-limiting illness in Ceredigion. Purchasing Plas Antaron will allow us to:

 • Upgrade and customise the space to meet our clients' needs
 • Provide a permanent home for HAHAV's free support services
 • Enable us to invest in developing a broader range of services in the future

Mae gwirfoddolwyr HAHAV yn cwrdd â phobl yn eu cartrefi, ond rydym hefyd yn rhentu adeilad yn Aberystwyth, sef Plas Antaron, ein Canolfan Byw Bywyd Llawn. Mae’r Ganolfan Byw Bywyd Llawn yn gallu cynnig rhai o’r gweithgareddau anghlinigol y byddech yn disgwyl eu gweld mewn canolfan ddydd mewn hosbis. Mae’n lleoliad croesawgar, heddychlon ar gyfer gweithgareddau cymdeithasol, cymorth mewn profedigaeth a chyfarfodydd grŵp, ac yn bwysig, nid yw wedi’i leoli mewn ysbyty.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig ystod o wasanaethau am ddim gan gynnwys cymorth mewn profedigaeth a chwnsela, te prynhawn, caffi dementia, canu er lles yr ysgyfaint, grwpiau cefnogi, cyfleoedd i drafod materion diwedd oes a sut i fyw bywyd llawn ar ôl diagnosis, therapïau cyflenwol ac yoga. Hefyd, gall grwpiau cymunedol a gwasanaethau tebyg logi ystafelloedd yn yr adeilad.

Plîs helpwch ni i godi’r arian i brynu Plas Antaron fel y gallwn barhau i gynnig ein gwasanaethau hanfodol i bobl Ceredigion sydd wedi’u heffeithio â salwch sy’n cyfyngu ar fywyd. Byddai prynu Plas Antaron yn ein galluogi i:

 • Uwchraddio ac addasu’r lle i gwrdd ag anghenion ein cleientiaid
 • Sicrhau cartref parhaol i wasanaethau cefnogi di-dâl HAHAV
 • Buddsoddi mewn datblygu ystod ehangach o wasanaethau yn y dyfodol

Fundraising updates

1 posts
First donation made!
First donation made!

Help HAHAV to Purchase Plas Antaron! / Helpwch HAHAV i Brynu Plas Antaron! has received a donation, donate to this cause to help reach the fundraising target!